การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

.

กิจกรรมสมาคม

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...