ผลการออกรางวัลสลากกาชาดนิด้า ประจำปี 2565

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดนิด้า ประจำปี 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Face Book: NIDA Thailand

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Face Book: NIDA Alumni

กิจกรรมสมาคม

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...