ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ (2)

รับรางวัลได้ที่

สำนักงานสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240 โทร. 02 727 3000 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564 รางวัลจ่ายให้แก่ผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้น โดยนำสลาก ที่ถูกมาขอรับรางวัล พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และต้องมารับด้วยตนเองภายใน 90 วัน นับแต่วันออกสลากหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ หมายเหตุ จ่ายรางวัลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ (1)

.

กิจกรรมสมาคม

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

          พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...

          วันที่ 20 ตตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน...