พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
นายกสมาคม

พล.ต.ท. วรเทพ เมธาวัธน์ - อุปนายก (1)

 

คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ - อุปนายก (2)

 

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา - อุปนายก (3)

 

คุณภัทรภร วรรณภิญโญ - อุปนายก (4)

 

คุณดุสิต ปิยะทัต - อุปนายก (5)

 

คุณบุญชวน วิภูษณวนิช - กรรมการ

 

ร้อยเอกนพดล สุขวรรณ - กรรมการ

 

คุณไพฑูรย์ อินอุทัย - กรรมการ

 

นายทัศน์พงษ์ สกุลคู - กรรมการ

 

คุณดำรงค์ รุ่งเรือง - กรรมการ

 

คุณลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์ - กรรมการ

 

พล.อ.ปัญญา รอดเชื้อ - กรรมการ

 

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ - กรรมการ

 

คุณประโยชน์ พินเดช - กรรมการ

 

คุณวรินทร์ธร กิจกรรม - กรรมการ

 

คุณวิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์ - นายทะเบียน

 

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล - ประชาสัมพันธ์

 

คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต - เหรัญญิก

 

พลตรีกฤษกมล มะลิทอง - เลขาธิการ

 

คุณสโรชินี ศิริวัฒนา - รองเลขาธิการ

 

 

 


รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ - ที่ปรึกษา

 


ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ - ที่ปรึกษา

 


ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด - ที่ปรึกษา

 


คุณ วัลลภ ใหญ่ยิ่ง - ที่ปรึกษา

 


คุณ ทรงศักดิ์ มธุพยนต์ - ที่ปรึกษา

 


คุณ ชาติชาย หอพิสุทธิ์ - ที่ปรึกษา

 


คุณชวชัย ก้องกิติกุล  - ที่ปรึกษา

 


คุณประชา เทศพานิช - ที่ปรึกษา