รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.  (ในพระบรมราชูปถัมภ์)   ปีพ.ศ. 2556 -2558

1

นายสุมิตร   เพชราภิรัชต์

นายกสมาคม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ชัยรัชการ (กรุงเทพ)

2

พ.อ.กฤษกมล  มะลิทอง

เลขาธิการ

นายทหารประจำสำนักงานเลขาธิการกองทัพบก

3

นางบุษบา  พิบูลชล

อุปนายก

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ศูนย์ประมวลผล

4

พล.ต.ท.วรเทพ  เมธาวัธน์

อุปนายก

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์/ผู้บัญชาการ จเรตำรวจ (กต.10)

5

นายสุธรรม    นิ่มพิทักษ์พงศ์

อุปนายก

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์/ผู้อำนวยการ บจก. เอ เอส ดอทคอม

6

นายโกศิลป์  ภัทรธีรานนท์

อุปนายก

กรรมการผู้อำนวยการ บจก. แอดวานซ์ สเตนเลสสตีล

7

นายนิรันดร์    ตั้งพิรุฬห์ธรรม

อุปนายก

กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโฟแซท

8

นายบรรเจิด    ประสิทธิ์เพียรชัย

อุปนายก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

9

นายเฉลิมพล ชัยวรพงศา

กรรมการฝ่ายหารายได้

รองกรรมการผู้จัดการ บจก. วงศ์สมุทรนาวี

10

นายวิวรรธน์    เหมมณฑารพ

กรรมการฝ่ายกลยุทธ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. ปัญจวัฒนาพลาสติก

11

นายทรงเกียรติ วัฒนวิทย์

กรรมการฝ่ายหารายได้

กรรมการผู้จัดการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล

12

นายยงยุทธ    ฟูพงศ์ศิริพันธ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เอ็ม ที มัลติมีเดีย

13

นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต

เหรัญญิก

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์

14

ผศ.ดร.ณัฐฐา    วินิจนัยภาค

กรรมการฝ่ายภูมิภาค

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

15

นายวิศิษฐ์    จิตรโรจนรักษ์

กรรมการฝ่ายวางแผน

กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์นฟู้ดอินดัสตรี้

16

ดร.อนุพันธ์    กิจนิจชีวะ

รองเลขาธิการ

หุ้นส่วนอาวุโส บจก. สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์

17

นางปาริชาต โตวิวัฒน์

กรรมการฝ่ายหารายได้

ที่ปรึกษา บริษัทโตโยต้า บัสส์ จำกัด

18

นายประชา เทศพานิช

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร บจก. โฮม ทีวี คอร์ปอเรชั่น

19

นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ

กรรมการฝ่ายระดมทุน

ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย

20

นายสิทธิไชย วัฒนศรานนท์

กรรมการกิจกรรม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียนทัล เวิล์ด จำกัด

21

นางสาวเกศสุดา ศาลิคุปต

กรรมการฝ่ายทะเบียน

ประธานบริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำกัด