พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
นายกสมาคม

พล.ต.ท. วรเทพ เมธาวัธน์
อุปนายก (1)

คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์
อุปนายก (2)

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
อุปนายก (3)

คุณประชา เทศพานิช
อุปนายก (4)

คุณดุสิต ปิยะทัต
อุปนายก (5)

คุณบุญชวน วิภูษณวนิช
กรรมการ

ร้อยเอกนพดล สุขวรรณ
กรรมการ

คุณไพฑูรย์ อินอุทัย
กรรมการ

คุณชวชัย ก้องกิตติกุล
กรรมการ

คุณดำรงค์ รุ่งเรือง
กรรมการ

คุณลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์
กรรมการ

พล.อ.ปัญญา รอดเชื้อ
กรรมการ

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์
กรรมการ

คุณประโยชน์ พินเดช
กรรมการ

คุณวรินทร์ธร กิจกรรม
กรรมการ

คุณวิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์
นายทะเบียน

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
ประชาสัมพันธ์

คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต
เหรัญญิก

พลตรีกฤษกมล มะลิทอง
เลขาธิการ

คุณสโรชินี ศิริวัฒนา
รองเลขาธิการ

 

 


รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ - ที่ปรึกษา

 


ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ - ที่ปรึกษา

 


ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด - ที่ปรึกษา

 


คุณ วัลลภ ใหญ่ยิ่ง - ที่ปรึกษา


คุณ ทรงศักดิ์ มธุพยนต์ - ที่ปรึกษา


คุณ ชาติชาย หอพิสุทธิ์ - ที่ปรึกษา