รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2564

อ่านรายงานที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะกรรมการจัดงานกาชาดนิด้า เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 1,500,00 บาท จากการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้าและร่วมออกร้านกาชาดนิด้าออนไลน์ ประจำปี 2563 โดยเสร็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากจากการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้าประจำปี 2563

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. ระบบ Zoom Online (เฉพาะวาระเรื่องพิจารณา อย่างไม่เป็นทางการ)

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้ 7 โรงพยาบาล จากการรับบริจาคเป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท และรวมสิ่งบริจาคจากเครือข่ายนิด้า ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2