สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. ระบบ Zoom Online (เฉพาะวาระเรื่องพิจารณา อย่างไม่เป็นทางการ)

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้ 7 โรงพยาบาล จากการรับบริจาคเป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท และรวมสิ่งบริจาคจากเครือข่ายนิด้า ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ณ บริเวณ สวนน้ำตก รอบศาลาพระพุทธรูป นิด้า ข้างสนามฟุตบอล ประตูทางเข้า 2

อ่านเพิ่มเติม: ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน..

          พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม: สลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563

นักศึกษาภาคปกติร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชาสัมพันธ์และขายสลากกาชาดนิด้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุุลาคมและวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์และขายสลากกาชาดนิด้า