คุณดุสิต ปิยะทัต อุปนายกสมาคม  ได้ระดมทุนกรรมการสมาคม, นายกกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าหลายท่าน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 2 ตัว ก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ เนื่องในวันอาสาฬหบุชา เข้าพรรษา ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม: ไถ่ชีวิตโคกระบือ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญทางพุทธศาสนาโดยมี ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายในงานมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในร่วมแสดงความยินดี ช่วงบ่ายมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก” (Development Administration in The Context of Global Change and Dynamism) โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ดร.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (ยุค ศรีอาริยะ) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ร่วมการเสวนา และ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช