เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 หมาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม: คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม  ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี  เพื่อเป็นความระลึกถึงและขอบคุณในการสนับสนุนสมาคมร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม: สวัสดีปีใหม่ 2559

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัยฯ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเททองพระพุทธวัจนะปัญญาองค์จำลอง

          ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ มีกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ในวันพฤหัสบดีที่ 7  มกราคม 2559  ที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และสถาบันได้เชิญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์  คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

          คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์  อุปนายกและ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน นิด้า  ได้มาร่วมงาน  คืนสู่เหย้าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    โดยสมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จำนวน 20,000 บาท มีผู้รับมอบคือ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด  นายกสมาคมคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม: คืนสู่เหย้า คณะบริหารการพัฒนาสิงแวดล้อม