ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อสมาคมนักศึกษาเก่าและสถาบันอย่างยิ่ง จึงได้จัดโครงการเพื่อระดมเงินทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยจัดตั้งเป็นกองทุน “เพื่อน้อง” “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 999 กองทุนๆ ละ 30,000 บาท” โดยจะนำเอาดอกผลที่ได้รับจากกองทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินกองทุนนี้ไปเป็นทุนการศึกษา ซึ่งจะมอบให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุน โดยผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำหนด

           สมาคมนักศึกษาเก่าและสถาบัน จึงขอรับบริจาคจากคณาจารย์ บุคลากรในสถาบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันในนามรุ่น ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน “เพื่อน้อง” ผู้ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 1 กองทุน รายชื่อของท่านหรือหน่วยงานจะจารึกอยู่ในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

           หลักการบริหารกองทุน “เพื่อน้อง” ดำเนินการโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ให้ศิษย์เก่าและผู้บริจาคได้รับทราบ ในวารสารนิด้าสัมพันธ์ โดยที่สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเพียงผู้ดำเนินการระดมทุนในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุน “เพื่อน้อง”เป็นผลสำเร็จ

 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคได้รับ

1. ได้รับพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หล่อด้วยโลหะสำริดนอก รมควันสีดำเม็ดมะขาม สูง 49 เซ็นติเมตรน้ำหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 องค์

2. ได้รับการจารึกชื่อร่วมกับผู้บริจาคท่านอื่นๆ รวม 999 กองทุน เรียงลำดับตามตัวอักษรในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. ได้รับข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งความคืบหน้าในการใช้ดอกผลของกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา

4. เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งใบเสร็จรับเงินออกโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ระบุเป็น “การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา” และสามารถออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลได้

 

คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ที่รับผิดชอบโครงการ

1. นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม

2. พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวัธน์ อุปนายก

3. นางบุษบา พิบูลชล อุปนายก

4. นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต เหรัญญิก

5. พันเอกกฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ

6. นายทรงเกียรติ วัฒนวิทย์ กรรมการฝ่ายรายได้

7. นายเฉลิมพล ชัยวรพงศา กรรมการฝ่ายรายได้

8. นางปาริชาต โตวิวัฒน์ กรรมการฝ่ายรายได้

9. นายยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

10. นายประชา เทศพานิช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์