สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ เชิญเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า และโอกาสครบรอบ 50 ปีสถาบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

 

          ในการนี้ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมรูปถัมภ์ ได้เดินทางร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ให้กับสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือด้วย โดยมี คุณปัญญา ผลธัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมและผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ,รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบัน, ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ พล.อ.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา มาร่วมงานดังกล่าวด้วย