สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดกิจกรรมกาชาดนิด้า  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน  2559 ณ สวนน้ำพัฒนธารา นิด้า

 

ในการนี้ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมรูปถัมภ์ ได้มาร่วมงานดังกล่าว พร้อมทั้งผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์  อธิการบดี, ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์