สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมาคมฯ  ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (NIDA King”s Cup) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

 

โดยนายกสมาคม คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน , พันเอก กฤษกมล  มะลิทอง เลขาธิการสมาคม ผู้กล่าวคำกราบบังคมทูล, คุณบุษบา พิบูลชล อุปนายก ผู้ถวายมาลัยข้อพระกร , ผู้ร่วมเข้าเฝ้าฯ ได้แก่ คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกสมาคม, คุณสุภาพร  สุวรรณแสงชูโต เหรัญญิก,คุณประชา เทศพานิช, คุณวิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์ ,คุณเกศสุดา ศาลิคุปต์ กรรมการ, คุณดำรงค์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว, คุณทัศน์พงษ์ คูสกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , คุณนพดล สุขวรรณ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม และ คุณสโรชินี ศิริวัฒนา อุปนายกชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559