สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครูประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า

 

 

          ในวันดังกล่าว คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม ได้เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้บนเวที เพื่อเป็นการแสดงความยินดี แด่ผู้มารับโล่รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ดังนี้

1) พลเอก หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (พค.)

2) พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอรื กองเรือยุทธการ (รศ.)

3) คุณบุญชวน  วิภูษณวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายัพฒนาผู้แทนจำหน่าย บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (นิติ)

4) คุณเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รศ.)

5) นายแพทย์โสภณเมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รศ.)

6) คุณสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนมประธานกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโสบจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (รศ.)

7) Prof. R. Lalitha S.Fernando  Prof, Department of Public Administration, Faculty of Management Studies and Commerce, University of  SriJayewardendepura, Srilanka.  (รศ.)

8) ดร.กิ่งแก้ว แสงสุวรรณ หัวหน้าแผนกกรรมการแห่งชาติลาว เพื่อการพัฒนาชนบทและจำกัดความยากจน (บธ.)

9) คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ (บธ.)

10) คุณสุรินทร์  ว่องวิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.เทรนด์ อิเลคทรอนิคส์     (ไทยแลนด์) (บธ.)

11) คุณจารุพร  จิระพันธ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เจ แอนด์ พี ดิจิตอล       คอนซัลติ้ง (บธ.)

12) นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา  มานนท์ รองผู้ว่าการฝายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สป.)

13) คุณพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.)

14) คุณวีรพรรณ  เพียรกุศล เจ้าของกิจการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. เพียรกุศลไหมและฝ้าย  (สป.)

15) คุณระวีวรรณ  ตันศิริ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มนกเงือก (๒๑ บริษัทในเครือ) (พค.)

16) คุณณัฎฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์ บมจ. แสนสิริ (พม.)

17) คุณปริม  อินทวงศ์ ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้ บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (พม.)

 

         ในวันเดียวกัน สมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่าดีเด่น พร้อมครอบครัว ณ Hall of Fame (หอเกียรติยศ) อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า 

          นอกจากสมาคมมีของที่ระลึกมอบแด่นักศึกษาเก่าดีเด่นทุกท่านแล้ว    ในปีนี้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอมอบพระพุทธวจนะปัญญา พระประจำสถาบันองค์จำลอง ชุดเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ หน้าตัก 1.5 ซม. 1 ชุด  , ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะเคลือบทองและเนื้อโลหะรมดำ 2 องค์ และขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะเคลือบทองและเนื้อโลหะรมดำ 2 องค์  โดยผู้รับมอบคือ ผู้แทนจากอธิการบดี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ฯ  ซึ่งจะนำเก็บไว้ใน NIDA Museum ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ต่อไป

          บรรยากาศงานเลี้ยง ใน Hall of Fame  สมาคมได้รับเกียรติจากคณาจารย์สถาบัน และศิษย์เก่าที่มาร่วมยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ถือเป็นการได้กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบัน ตลอดจนนายกสมาคมศิษย์เก่าแต่ละคณะ  อาทิ ผศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ , ผศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA ภาคพิศษ (กทม) , รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, รศ.ดร.จิราวัลย์  จิตรถเวช , ผศ.ภัทราวดี  ธนวงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์, คุณอัจชญา  สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี, คุณประภัตรา  ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ , คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกสมาคม และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์  , พ.อ. กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ, คุณประชา เทศพานิช กรรมการและนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ,  คุณวิศิษฐ์  จิตรโรจนรักษ์, คุณเฉลิมพล  ชัยวรพงศา -กรรมการ  , พลโท ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ , คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม , คุณศุภเกียรติ ตันตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร, คุณสโรชินี ศิริวัฒนา อุปนายกชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ และศิษย์เก่าจากคณะต่างๆ อาทิ คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก, คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นสถาบันทั้งสิ้น

          ทางสมาคมใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ผู้มาร่วมงานทุกๆ ท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และสละเวลาอันมีค่ามาพบปะกันในวันดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้