นายสุมิตร เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ    ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “สภาสถาบันพบประชาคม” โดยมีงาน จะมีการแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่หลัก มีการสรุปผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน และมติสภาสถาบันที่สำคัญในด้านต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ในวันดังกล่าว ท่านนายกสภาสถาบัน รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา จะได้แถลงวิสัยทัศน์ของสภาสถาบัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้าด้วย ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า