สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมาคมฯ  ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งจัดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 

 

 

 

 

          โดยนายกสมาคม คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน , พันเอก กฤษกมล  มะลิทอง เลขาธิการสมาคม ผู้กล่าวคำกราบบังคมทูล, คุณเกศสุดา  ศาลิคุปต กรรมการ ผู้ถวายมาลัยข้อพระกร , ผู้ร่วมเข้าเฝ้าฯ ได้แก่ คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกและนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์ ,คุณประชา เทศพานิช กรรมการและนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ, คุณทรงเกียรติ  วัฒนวิทย์  กรรมการสมาคม,  พลโทธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์,  คุณสโรชินี   ศิริวัฒนา อุปนายกชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ คุณพิมมุก  พชรพิชญ์  ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ คุณชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.