สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญทางพุทธศาสนาโดยมี ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายในงานมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในร่วมแสดงความยินดี ช่วงบ่ายมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก” (Development Administration in The Context of Global Change and Dynamism) โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ดร.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (ยุค ศรีอาริยะ) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ร่วมการเสวนา และ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2560