เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก ซึ่งสถาบัน ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าฯ คณาจารย์ บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์จากสำนักงานเขตบางกะปิ และกรุงเทพมหานคร สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวนหนึ่ง โดยสถาบันได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ คอยให้บริการแก่จิตอาสาทุกท่าน โดยจิตอาสาสามารถร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่ โถงชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 จากนั้นสถาบันจะรวบรวมนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วส่งมอบให้กับสำนักงานเขตบางกะปิต่อไป