สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้แทน คือ คุณดำรงค์ รุ่งเรือง กรรมการสมาคม  ได้เดินทางไปร่วมกับชมรม "คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ" ซึ่งมีหน่วยงาน อาทิ สำนักงานทรัพยาการและสิ่งแวดล้อม น่าน, กอ.รมน., วิทยาลัยชุมชน น่าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชน จ.น่าน ร่วมกัน "ปลูกป่าในใจคน" ปี3 ณ.บ้านน้ำเกี๋ยน. อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นการปลูกป่าอย่างเป็นระบบ มีการดูแล และตรวจสอบประเมินผลการเติบโตทุก6เดือน ให้ได้ป่าคืนภายใน5ปี และประชาชนอยู่ได้ ตามแนวทาง ประชารัฐ ,ประเทศไทย4.0