ศิษย์นิด้า และ สหฟาร์ม  ร่วมกิจกรรม ถวายความจงรักภักดี แจกอาหารพระราชทาน 35,000 กล่อง ให้กับ ประชาชนผู้มาเคารพพระบรมศพ ร.๙ วันที่ 19 สิงหาคม 2560