พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1” (Management Innovations in the Modern Globalized Economy for Top Executives - NIDA MAX) กล่าวเชิญชวนผู้สนใจให้สมัครหลักสูตร อบรมนักบริหารระดับสูง NIDA MAX

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการ “NIDA MAX” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชั้น 10,11 อาคารนวมินทราธิราช โทรศัพท์ 0-2727-3879, 3701, 3871 หรือ http://gspa.nida.ac.th/th/training/max พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครที่ โทรสาร 0-2375-1297 FB: ค้น NidaMax