เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม พลเอกธีระเดข ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้ประสานงานโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาฯ และผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า พร้อมด้วย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมป่าไม้ โรงเรียนพื้นที่และชาวชุมชน จัดโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ซอยอยู่วิทยา 10 (จุดตัดคลองลำสลิดทองบนและคลองบึงนายรุ่ง) ถนนอยู่วิทยา เขตหนองจอก กทม. โดยกิจกรรมภายในงาน มีการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกริมคลองบึงนายรุ่ง และคลองลำสลิดทอง พร้อมด้วยตัวแทนสายคลองรับมอบต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อไปปลูกยังคลองอื่นๆตามที่ได้ขุดลอกไว้แล้วอีกด้วย