สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรม”ทำความดีมีความสุข” จัดกิจกรรม ทำความดี มีความสุข ปีที่ 13 มอบทุนการศึกษา ให้กับ เด็กนักเรียนที่ยากไร้ โรงเรียน ห้วยปลาหลด และโรงเรียนบนดอยมูเซอร์ อ.แม่สอด จ.ตาก รวม 7 โรงเรียน 185 ทุนๆละ 1,000 รวม 185,000 บาท พร้อมกับบริจาคอุปกรณ์ เครื่องเรียน เครื่องกีฬา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเล่น ยาเวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็น  รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนกว่า 500 คน เมือวันที่ 5 มกราคม 2562