ขอแสดงความยินดีกับ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

 

ประกาศ รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

          ตามที่สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคม ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ สมาคมขอประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคม ได้แก่ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562