เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเฝ้าถวายรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 จำนวน 1,500,000 บาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี