เมื่อวันที่ 2 - 3  มกราคม 2563 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ของนิด้า