รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4 /2563 ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่