นักศึกษาภาคปกติร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชาสัมพันธ์และขายสลากกาชาดนิด้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุุลาคมและวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓