สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. ระบบ Zoom Online (เฉพาะวาระเรื่องพิจารณา อย่างไม่เป็นทางการ)

1.การดำเนินการ App: nida alumni connect ได้ดำเนินการมาเกือบ 2 ปี แต่มีคนร่วมลงทะเบียน ค่อนข้างน้อย ประมาณ 1,000 กว่าคน จาก ศิษย์เก่า กว่า 80,000 คน ด้วยสาเหตุสำคัญคือข้อมูล ศิษย์เก่ามีน้อย และ App ยังไม่จูงใจมากพอ ซึ่งต้องให้ทางสถาบันส่งรายชื่อศิษย์เก่าในแต่ละคณะ ให้กับ สมาคม สพบ เพื่อนำลง App แต่ทางสถาบันยังติดปัญหาเกรงจะผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ในการให้ข้อมูล ซึ่งทาง รศ.ดร.ประพนธ์ รองอธิการบดี ได้ขอเข้าร่วมประชุม และชี้แจงเรื่องนี้ว่า สถาบันได้ปรึกษากับ บริษัทที่ปรึกษาไว้แล้ว โดยที่ สถาบันอาจจะส่งข้อมูลให้ทางสมาคมได้โดยมีเงื่อนไขการใช้ กำลังรอทางที่ปรึกษาดำเนินการในรายละเอียดให้อยู่ และจะแจ้งให้ทราบภายใน 15 มีนาคมนี้ ซึ่งระหว่างนี้ ขอให้ทาง กรรมการสมาคมหรือตัวแทนแต่ละรุ่นที่สามารถส่งข้อมูลสมาชิกในรุ่น ชื่อคนในรุ่น และรายละเอียดที่เปิดเผยได้ ส่งให้ทางเลขาฯ สมาคม เพื่อนำลงใน App ได้เลย

2. โครงการวิ่งการกุศล NIDA RUN 2021 ชิงถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในวันสถาปนานิด้า ครบ 55 ปี ซึ่งเคยกำหนดจะจัดงานวันที่ 28 มีนาคม แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 จึงแจ้งขอเลื่อนอย่างไม่เป็นการ เป็นวันที่ 20 มิถุนายน หรืออาจเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหมดไป

3. การจัตการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคม สพบ. ประจำปี 2564 จะจัดในวันเสาร์ที่ 24 เม.ย.64 เวลา 10.00-14.00 น. ณ blu-o Rhythm&Bowl @ เมเจอร์ รัชโยธินราคาทีมละ 4,000 บาท ตั้งเป้าไว้ 150 ทีม และ ราคา VIP ทีมละ 10,000 บาท

4.สโมสรนักศึกษาขอความอนุคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในกิจกรรม แข่งขันการโต้วาที เป็นเงินจำนวน 28,000 บาท (นายกจะขออนุมัติจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 10,000 และจากบัญชีสมาคม นศ.เก่า สพบ.18,000 บาท) และโครงการอาสาพัฒนาชนบท จ.อุดรธานี ติดตั้งแผงโซล่าเซล เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท (จะขอสนับสนุนจาก ปตท.แต่ถ้าไม่ได้จะสนับสนุนจากบัญชีกองทุนกาชาดนิด้าเพื่อช่วยเหลือสังคม)โดยให้ทาง สโมสรนักศึกษาประสานผู้บริหารท้องถิ่นเครือข่าย นิด้า เพื่อให้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

5.ขอให้กรรมการ จัดส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่รางวัลนักศึกษาเก่าตีเด่น ประจำปี 2564 มานำเสนอที่ประชุมสมาคมพิจารณาครั้งต่อไป วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อสมาคมจะได้ส่งหนังสือถึงคณะนั้นๆ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามกรอบการพิจารณาของสถาบันต่อไป

6.กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีพร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม สพบ.วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 64 โดยคณะกรรมการ กกต.ของสมาคม ซึ่งจะให้มีการเริ่มประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน 64 เชิญชวนให้คนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคม และเชิญชวนให้สมาชิกสมาคมมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยจะประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 21 เมษายน 64

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล เลขาธิการ สมาคม สพบ. สรุปการประชุม