สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะกรรมการจัดงานกาชาดนิด้า เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 1,500,00 บาท จากการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้าและร่วมออกร้านกาชาดนิด้าออนไลน์ ประจำปี 2563 โดยเสร็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์