สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท ให้กับชมรมเครือข่ายนิด้าภาคตะวันออกในงานเลี้ยงประจำปี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: คืนสู่เหย้า ชมรมนิด้าภาคตะวันออก

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้แทน คือ คุณดำรงค์ รุ่งเรือง กรรมการสมาคม  ได้เดินทางไปร่วมกับชมรม "คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ" ซึ่งมีหน่วยงาน อาทิ สำนักงานทรัพยาการและสิ่งแวดล้อม น่าน, กอ.รมน., วิทยาลัยชุมชน น่าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชน จ.น่าน ร่วมกัน "ปลูกป่าในใจคน" ปี3 ณ.บ้านน้ำเกี๋ยน. อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นการปลูกป่าอย่างเป็นระบบ มีการดูแล และตรวจสอบประเมินผลการเติบโตทุก6เดือน ให้ได้ป่าคืนภายใน5ปี และประชาชนอยู่ได้ ตามแนวทาง ประชารัฐ ,ประเทศไทย4.0

อ่านเพิ่มเติม: "ปลูกป่าในใจคน" ปี3

คุณดุสิต ปิยะทัต อุปนายกสมาคม  ได้ระดมทุนกรรมการสมาคม, นายกกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าหลายท่าน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 2 ตัว ก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ เนื่องในวันอาสาฬหบุชา เข้าพรรษา ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม: ไถ่ชีวิตโคกระบือ