ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อสมาคมนักศึกษาเก่าและสถาบันอย่างยิ่ง จึงได้จัดโครงการเพื่อระดมเงินทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยจัดตั้งเป็นกองทุน “เพื่อน้อง” “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 999 กองทุนๆ ละ 30,000 บาท” โดยจะนำเอาดอกผลที่ได้รับจากกองทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินกองทุนนี้ไปเป็นทุนการศึกษา ซึ่งจะมอบให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุน โดยผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำหนด

           สมาคมนักศึกษาเก่าและสถาบัน จึงขอรับบริจาคจากคณาจารย์ บุคลากรในสถาบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันในนามรุ่น ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน “เพื่อน้อง” ผู้ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 1 กองทุน รายชื่อของท่านหรือหน่วยงานจะจารึกอยู่ในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

           หลักการบริหารกองทุน “เพื่อน้อง” ดำเนินการโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ให้ศิษย์เก่าและผู้บริจาคได้รับทราบ ในวารสารนิด้าสัมพันธ์ โดยที่สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเพียงผู้ดำเนินการระดมทุนในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุน “เพื่อน้อง”เป็นผลสำเร็จ