คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2564 – ปัจจุบัน


                                                                                                                     

นายดุสิต  ปิยะทัต
นายกสมาคม

คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ - อุปนายกด้านบริหาร 

 

คุณสโรชินี ศิริวัฒนา - อุปนายกด้านวิชาการ 

 

คุณชัยพฤกษ์ กีรติอุไร - อุปนายกด้านความสัมพันธ์

 

คุณสังคม องค์วิสุทธิ์ - อุปนายกด้านเครือข่าย

 

คุณสรศักย์ เรืองวิเศษ - กรรมการ

 

คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง - กรรมการ

 

คุณไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์ - กรรมการ

 

คุณสุชาติ ระมาศ - กรรมการ

 

คุณวัชระ แวววุฒินันท์ - กรรมการ

 

คุณเพียรจิต สิงห์โทราช - กรรมการ

 

ดร.นนท์ลฉัตร  วีรานุวัตติ์ - กรรมการ

 

ดร.ณัฐกานต์ แก้วขำ - กรรมการ

 

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ - กรรมการ

 

คุณไพฑูรย์ อินอุทัย - กรรมการ

 

คุณเอกวีร์ ไวฑูรเกียรติ - กรรมการ

 

คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด - กรรมการ

 

คุณอนันต์ ไพรสณฑ์วัฒน - กรรมการ

 

คุณกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา - กรรมการ

 

คุณนิมิต วุฒิอินทร์ - กรรมการ

 

คุณประโยชน์ พินเดช - กรรมการ

 

คุณลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์ - กรรมการ

 

คุณพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล - กรรมการ

 

คุณวรวรรณ โชติเทวัญ - กรรมการ

 

คุณศรัณยู อินทาทอง - กรรมการ

 

ร้อยเอกนพดล สุขวรรณ - กรรมการและนายทะเบียน

 

คุณรุจาลักษณ์ ยสินทร - กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

คุณมนตรี ลักษณ์สุวงศ์ - กรรมการและฝ่ายวิชาการ

 

คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต - กรรมการและเหรัญญิก

 

       ดร.ประดิษฐ กิตติฤดีกุล - กรรมการและเลขาธิการ

 

 

 

ใบแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งของสมาคม(ส.ค.6)